RODO

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
Paulina Skrouba
tel. 604 799 640
e-mail: iod.rodo@epoczta.pl

W związku z wejściem przepisów RODO uprzejmie informujemy, że udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie (imprezy kulturalne, konkursy, festyny, lekcje biblioteczne, spotkania, warsztaty itp.) jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia na stronie internetowej www.biblioteka-miedzna.pl oraz w prasie promującej bibliotekę.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W MIEDZNIE

Informujemy, że podczas wydarzeń (zajęć, konkursów, uroczystości, spotkań, warsztatów) organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie reprezentowaną przez Kierownika będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie reprezentowaną przez Kierownika, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.biblioteka-miedzna.pl oraz w prasie promującej bibliotekę.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Miedzna oraz promocji działań podejmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie, Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna, tel. 25 791 05 11.
 2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: rodo@epoczta.pl
 3. Do zakresu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie.
 5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie, a także na podstawie zgód wyrażonych przez osoby, których dane są przetwarzane.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne podmioty związane z działalnością kulturalną) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedznie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • żądania ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe;
 • do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • ograniczenia przetwarzania, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
  6 ust. 1 lit. e RODO, tj. jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • usunięcia danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora kierując korespondencję na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie, Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.
 2. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 4. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Administratora Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Miedznie przy ul. Plac Wolności 3.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@epoczta.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie wyrażonej zgody – prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.